നാളിൽ നാളിൽ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നാളിൽ നാളിൽ വരുമാധിമൂലമിദം,
ആളിമാരൊടുമിതനുദിതപൂർവ്വം,
കാലമേ ചെന്നു നീ മരാള, പറക നര-
പാലനോടെല്ലാം പ്രതിപാലിതാവസരം.

അർത്ഥം: 

പദത്തിന്റെ സാരം: നാൾതോറും വളരുന്ന എന്റെ ദുഃഖത്തിനു കാരണമിതാണ്‌. ഇക്കാര്യം തോഴിമാരോടുപോലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹംസമേ, വേഗംതന്നെ ചെന്ന്‌ നളമഹാരാജാവിനോട്‌ അവസരം നോക്കി നീ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുക.