നിശിചര കുലേശ്വര

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 

നിശിചര കുലേശ്വര ശോകം ത്യജിക്കഹോ
വിശദഗുണ നീയെന്തു ഖേദിച്ചിടുന്നു
ഞാനിദാനീഞ്ചെന്നു മനുജനാം രാമനെ
ക്കൊന്നീടുന്നുണ്ടു കേൾ ധന്യശീല!