വൈരികൾ വന്നു പുരത്തെച്ചുറ്റി

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൈരികൾ വന്നു പുരത്തെച്ചുറ്റി പാരം ബലമോടിദാനീം
വീരരാം രാക്ഷസരേയും കൊന്നിട്ടോരാതിരിക്കുന്നിവിടേ
പോരിലഹോ രാമനെപ്പരിചോടവമാനവും ചെയ്തു
വീരനായനീയവരെയെല്ലാമോരാതെ കൊല്ലണമിപ്പോൾ