അത്ര സഹോദര എന്നാലെന്തു കർത്തവ്യമെന്നുര ചെയ്ക

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്ലോകം:
മഹോദരൻ ചൊന്നതു കേട്ട നേരം
മഹാബലോ ഭീമ തനുർമ്മഹാത്മാ
സാലാൻ മഹാതാലശതപ്രമാണാൻ
വിലംഘ്യഗത്വാ സഹജം ബഭാഷേ.
 
പദം:
അത്ര സഹോദര എന്നാലെന്തു കർത്തവ്യമെന്നുര ചെയ്ക
നിദ്രയുണർത്തിയിവിടെ എന്നെയെത്തിച്ചതെന്തൊരു കാര്യം