ജയ ജയ സാരസലോചന

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ജയ ജയ സാരസലോചന , നാഥ , ജയജയ സാധുജനാശ്രയ , ദേവ !
മാധവ പാഹി മാധവ !
രാവണനായ നിശാചരനീചൻ
ദേവകളെയെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കുന്നു    
അതിനു നീ സ്വാംശത്തെ നാലാക്കിച്ചെയ്തു
സുതരായി ജനിക്കേണം ദശരഥൻ തനിക്കു
 
അല്ലായ്കിൽ‍ ദേവകളെയെല്ലാം നിശാചരൻ
 വല്ലാതെ ബാധിച്ചീടും നികാമം 
 
അവതരിച്ചു നീയവരെയും കൊന്നു
അവനീഭാരവും തീർത്തുവരേണം ദേവലോകേ