ധന്യശീലേ! പോയറിഞ്ഞേൻ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ധന്യശീലേ! പോയറിഞ്ഞേൻ കേൾക്ക നീ മമ വാക്കുകൾ
നിന്നെ നൽകുവതിന്നുമന്ത്രികൾ മാല്യവാനും ജനനിയും
തത്രചൊന്നതുകേട്ടതില്ലവൻ യുദ്ധത്തിന്നു മുതിർത്തല്ലൊ
ചത്തീടുമവൻ പിന്നെ നിന്നെയും കൊണ്ടും പോകും രാഘവൻ