എങ്ങുപോവതിനും നിനക്കയി

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
എങ്ങുപോവതിനും നിനക്കയി! ശക്തിയുണ്ടറിവേനഹം
ഇങ്ങുരാവണനെന്തു ചെയ്‌വതറിഞ്ഞു നീ മമ ചൊല്ലുക