ആര്യപുത്രമനോഹരാംഗ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആര്യപുത്രമനോഹരാംഗവിശാലലോചനമൽപ്രിയ!
വീര്യവാരിധിയായ നീ ദിവിപോയിതോ ബത! വല്ലഭ!
കൈകയിക്കിനിയൊത്തപോലെ മനോരഥങ്ങൾ ലഭിച്ചിടും
നാകവിശ്രുതബാഹുവിക്രമനാഥമാം വെടിയുന്നിതോ
സജ്ജനങ്ങളുരച്ച നിൻ ബഹുദീർഘമായുരഹോ വൃഥാ
നിർജ്ജിതാരി സമൂഹസുന്ദര! ചെയ്തിതോവിധവാമിമാം
ദൈവമേ മമമസ്തകേ ലിഖിതം നിന്നാലീവണ്ണമോ
ശൂരജായം മാം ഹതാം നീ പശ്യഹാഹാദൈവമേ