മായാരാമശിരസ്സവൻ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
മായാരാമശിരസ്സവൻ വിരവൊടും സീതാന്തികേ വെച്ചു പോയ്
വൈദേഹീബതശോകസാഗരഗതാനാഥസ്യശീർഷംപുരഃ
പശ്യന്തീവിലലാപസാഭുവിഗതാമർത്ത്യേശജായാസതീ
ദീനാരാക്ഷസപീഡിയാശ്രുവദനാകല്യാണശീലാശുഭാ