അംഭോജസംഭവശരത്തെയയച്ചു

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അംഭോജസംഭവശരത്തെയയച്ചു രാമൻ
ജംഭാരിവൈരിഖരശീർഷമറുത്തു വേഗാൽ
ദംഭോളികൊണ്ടു ഗിരിപക്ഷമിവേന്ദ്രനപ്പോ-
ളമ്പോടു ചെയ്തു വിബുധാ ബഹുപുഷ്പവർഷം