പങ്കജസംഭവബാണമിദാനീം

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പങ്കജസംഭവബാണമിദാനീം സങ്കടമെന്നിയയച്ചീടുന്നേൻ
ഇക്ഷണമേവ തവ ശിരസ്സെയറുത്തു മറിച്ചീടുവൻ