അയ്യോയിതു ചെയ്യാതെ മാം

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അയ്യോയിതു ചെയ്യാതെ മാം കൈവെടിഞ്ഞീടൊല്ലാ
മയ്യിൽ നിന്നിൽക്കൊണ്ടു ഞാനും പൊയ്യല്ലേതുമേ