ഭർത്താവില്ലാത്തതിനാലേ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഭർത്താവില്ലാത്തതിനാലേ മത്തഗജഗാമിൻ
ചിത്തമോദമോടു വന്നു കണ്ടു നിന്നെ ഞാൻ