കാനനത്തിൽ വാണീടുന്ന

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കാനനത്തിൽ വാണീടുന്ന മുനിനാരിയല്ലാ
വാനവർനാരിയുമല്ല നാഗിയുമല്ല
മാനുഷജാതിയിലൊരു മാനിനിയല്ലോ ഞാൻ
കാനനേ വന്നു നിങ്ങളെ കാണ്മാനായിത്തന്നെ