സംഗരഭൂമിയെ കാൺക

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സംഗരഭൂമിയെ കാൺക ഭവാനിന്നു
സംക്രന്ദനാത്മജന്റെ കൃപയാൽ
 
ആർക്കും കുറഞ്ഞൊന്നുപോലും മുറിഞ്ഞീല
സ്യന്ദനമായുധവും തകർത്താൻ
 
ദേവേശ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന
പാഹി ദയാംബുനിധേ!
അർത്ഥം: 

ഭവാനിന്ന് യുദ്ധഭൂമി കണ്ടാലും. ഇന്ദ്രപുത്രന്റെ കൃപയാല്‍ ആര്‍ക്കും ചെറിയൊരു മുറിവുപോലും ഏറ്റിട്ടില്ല. തേരുകളും ആയുധങ്ങളും മാത്രം തകര്‍ത്തിട്ടിരിക്കുന്നു.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദാഭിനയം കഴിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണര്‍ സ്തുതിപദത്തിന് ചുവടുകള്‍വെച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്ക്രമിക്കുന്നു.