ദുഷ്ട ഭവാനിന്നു കഷ്ടം

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ദുഷ്ട! ഭവാനിന്നു കഷ്ടം പറകൊല്ല-
നഷ്ടമാം നിന്റെ കുലം കഠോരം
 
അഷ്ടിക്കുപോലുമുപായമില്ലാത്തവൻ
ദുഷ്ടത കേട്ടീലയോ മഹാത്മൻ!
അർത്ഥം: 

ദുഷ്ടാ, ഭവാന്‍ ഇന്ന് ഇങ്ങിനെ കഠോരമായി വല്ലതും പറയരുത്. നിന്റെ കുലം നഷ്ടമാകും. കഷ്ടം! ആഹാരത്തിനുപോലും ഉപായമില്ലാത്തവന്റെ ദുഷ്ടത കേട്ടില്ലേ മഹാത്മാവേ.