നാരിമാർതന്നിലനുരാഗമുള്ളവർ

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നാരിമാർതന്നിലനുരാഗമുള്ളവർ
വേഗേന സന്ന്യസിപ്പിൻ, ഉടനെ
 
വേളി കഴിയുമതിന്റെ ഫലംകൊണ്ടു
കാലം തുലോം പകർന്നു ധരിക്ക
അർത്ഥം: 

നാരിമാരില്‍ അനുരാഗമുള്ളവര്‍ വേഗത്തില്‍ സന്യസിച്ചുകൊള്‍വിന്‍. ഉടനെ വേളി കഴിയും. അതാണതിന്റെ ഫലം. ഹോ! കാലം വല്ലാതെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിയുക.