ദേവേശ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അനന്തരം രൈവതകാദ്രിഭാഗേ
നിതാന്തസന്തോഷ ഭരേണ സാകം
അന്യോന്യ മൂചുർ ധരണീസുരേന്ദ്രാ
രണാങ്കണേ വീക്ഷ്യ ച സപ്രഹാസം
 
ദേവേശ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന
പാഹി ദയാംബുനിധേ!
 
കേട്ടീലയോ നിങ്ങൾ ഭൂമിസുരന്മാരെ
നാട്ടിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധം വിശേഷം
 
കണ്ടില്ലേ പണ്ടൊരു സന്യാസിയെ ഭവാൻ
കണ്ടാലഴകുള്ളവൻ സുഭഗൻ
 
വണ്ടാർകുഴലിയാം സുഭദ്രയെക്കൊണ്ടു-
ഗമിച്ചുപോൽ, എന്നു കേട്ടു നിയതം

 

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകസാരം:-അനന്തരം രൈവതകപര്‍വ്വതത്തിലെ രണാങ്കണം കണ്ടിട്ട് ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠന്മാര്‍ അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം പറഞ്ഞു.

പദസാരം:-ഭൂസുരന്മാരേ, നിങ്ങള്‍ കേട്ടില്ലേ? നാട്ടിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധമായ വിശേഷം. കണ്ടാല്‍ അഴകുള്ള സുന്ദരനായ ഒരു സന്യാസിയെ ഭവാന്‍ പണ്ട് കണ്ടില്ലേ? വണ്ടാര്‍കുഴലിയാളാം സുഭദ്രയേയും കൊണ്ടവന്‍ ഗമിച്ചുപോല്‍. എന്ന് കേട്ടു, തീര്‍ച്ച.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ബ്രാഹ്മണര്‍ ദേവസ്തുതിയ്ക്ക് ചുവടുകള്‍ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവേശിച്ച് മുന്‍പോട്ട് വരുന്നു. ബ്രാഹ്മണര്‍ ഇരുവശങ്ങളിലായി നില്‍ക്കുന്നു. ഒന്നാമന്‍ പദാഭിനയം ആരംഭിക്കുന്നു.