പൂന്തേൻമൊഴി വരിക സന്തപിക്കൊല്ലാ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പൂന്തേൻമൊഴി, വരിക സന്തപിക്കൊല്ലാ
സന്തോഷമുൾക്കൊണ്ടു പോക നാമിപ്പോൾ
 
വൈവാഹകാലമിഹ വന്നു മൃദുശീലേ!
മംഗല്യസ്നാനമാം വേലയും വന്നു
 
കൂരിരുളിനോടിടയും  ചാരുചികരം മൃദു-
വേർപേടുത്തമരസുമദാമണിയേണം
 
ചിത്രതരമാകിയൊരു ചിത്രകം നിന്നുടെ
പുത്രി, വിലസീടണം ബാലേന്ദുഫാലേ!
 
ഭൂഷാവിശേഷമിഹ ദോഷലവഹീനം
ഭൂഷയാമ്യദ്യ  തവ വേഷമലസാംഗി!