അതുച്ഛഭാഗ്യാബുരാശേ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അതുച്ഛഭാഗ്യാബുരാശേ, മടിച്ചീടാതിവനെ നീ
കഴിച്ചഭിഷേകമിന്നേ വാഴിക്ക കുമാരനെ
 
ലഭിച്ചു മത്സാരൂപ്യം നീ വഹിച്ചു ഭാര്യയുമായി
വസിച്ചീടുക നീ എന്നും ഉരുസുഖം മമാന്തികെ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മഹാവിഷ്ണു, രുഗ്മാംഗദനോട് മകനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗമിക്കട്ടെ യഥാകാലം എന്നിടത്ത് മോഹിനി വന്ദിച്ച് മാറുന്നു . രുഗ്മാംഗഗദന്‍ പുത്രനെ പീഠത്തിലിരുത്തി അഭിഷേകം ചെയ്ത് രാജ്യഭാരം ഏല്പിക്കുന്നു . വിഷ്ണുവിനോടൊപ്പം തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

തിരശ്ശീല

 

രുഗ്മാംഗദചരിതം സമാപ്തം