ഭൂദേവ പോക നാം വേഗാലങ്ങു

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഭൂദേവ പോക നാം വേഗാലങ്ങു
ദ്വാദശിയൂട്ടിനില വെയ്പ്പാറായി
സാകേതവാസി നികേതേ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

തിരിച്ച്, ഒന്നാം ബ്രാഹ്മണന്റെ പദം