മോഹിനിയോടു ചേര്‍ന്നിട്ടും ഭൂപന്‍

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മോഹിനിയോടു ചേര്‍ന്നിട്ടും ഭൂപന്‍
ഏകാദശീവ്രത ലോപം ചെയ്യുന്നില്ല
ശ്ലാഖനീയന്‍ ഭൂമിപാലന്‍
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

നാലാമത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു.