ഹാ ഹന്ത കേട്ടു ഞാന്‍ വിപ്ര

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഹാ ഹന്ത! കേട്ടു ഞാന്‍ വിപ്ര! നല്ല
മോഹിനിയെന്നുപോല്‍ നാമമവള്‍ക്കു
അതിമോഹന ഗാത്രിപോല്‍ കണ്ടാല്‍!
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

രണ്ടാം ബ്രാഹ്മണന്റെ പദം.