കേട്ടില്ലേ ഭൂദേവന്മാരേ ഭൂപന്‍

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കയ്കൊണ്ടന്യോന്യരാഗം കമലസമമുഖീ മോഹിനീ ഭാമിനീ സാ
സീഘ്രം പുക്കാത്മഗേഹം സ്മരപരവശനായ്ത്തത്ര തന്വംഗിയോടും
ചൊൽക്കൊള്ളും പാർത്ഥിവേന്ദ്രൻ സരസമിഹ വസിച്ചും രമിച്ചും നികാമം
തൽക്കാലേ ഭൂസുരന്മാർ ചിലരിഹ നിഭൃതം തമ്മിലൂചുസ്സുവാചം
 
കേട്ടില്ലേ ഭൂദേവന്മാരേ ഭൂപന്‍
കാട്ടിലൊരു നാള്‍ നായാട്ടിനുപോയപ്പോള്‍
കിട്ടിപോല്‍ നല്ലൊരു പെണ്ണ്!

 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഒന്നാം ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നു.