വന്ദനശ്ലോകം

വയ്ക്കത്തെഴുന്ന പരമേശ്വര പാദപദ്മം
ഭക്ത്യാനമിച്ചു കഥ പാര്‍ത്ഥ വിഷാദവൃത്തം
വയ്ക്കുന്നിതാ, രസികരേറിയൊരിസ്സദസ്സില്‍
നൃത്തപ്രിയന്‍, നിഖില മംഗളമേകിടട്ടേ