കണ്ടകരാം, പര പാണ്ഡവന്മാരുടെ

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കണ്ടകരാം, പര പാണ്ഡവന്മാരുടെ
ചണ്ഡപരാക്രമം നിഷ്പ്രഭമാക്കീടാം.
കണ്ഠമതഞ്ചുമെന്‍ ഖഡ്ഗം തകര്‍ത്തീടും
ഖണ്ഡിതം, വന്‍പടയോടെ ഞാന്‍ പോരുന്നു.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ദൂതൻ പോകുന്നു.