ധനാശി

കാർക്കോടകസ്യ നാഗസ്യ
ദമയന്ത്യാ നളസ്യ ച
ഋതുപർണ്ണസ്യ രാജർഷേഃ
കീർത്തനം കലിനാശനം 
അർത്ഥം: 

ശ്രേഷ്ഠനാഗമായ കാർക്കോടകന്റെയും ദമയന്തിയുടെയും നളന്റെയും രാജർഷിയായ ഋതുപർണ്ണന്റെയും സങ്കീർത്തനം കലിനാശനമാകുന്നു.