ധർമ്മതനൂജ ഞാൻ ദ്വാരക പുക്കുടൻ

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പദം
ധർമ്മതനൂജ ഞാൻ ദ്വാരക പുക്കുടൻ
നിർമ്മലമൂർത്തിയോടെല്ലാമുണർത്തിച്ചു
സമ്മതമോടു മുകുന്ദനുമായ് മുദാ
നിർമ്മലമാനസാ വന്നിടാം വൈകാതെ.
 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

നാരദമുനിയെ യാത്രയാക്കുന്നു.