രംഗം 6 - അംബരീഷന്റെ രാജധാനി മധുവനം ദ്വാദശിദിനം മദ്ധ്യാഹ്നം