വരവാണികളേ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വരവാണികളേ! മതിമതി താപം മതിമതി താപം
പരിചൊടു നിങ്ങടെ കാമിതമചിരാൽ
 
കരിവരഗമനേ, സഫലം സകലം
ചീർത്തമുദാന്വിതമർജ്ജുനതനയൻ
 
താർത്തേന്മൊഴിയെ വിവാഹം ചെയ്യും
ധൂർത്തരതാം ധൃതരാഷ്ട്രജനാദികൾ
 
ആർത്തിപിടിച്ചു ഗമിപ്പതു കാണാം
ഇത്ഥം മനസി നിനച്ചു വിശങ്കം
ചിത്തസുഖത്തിനൊടൊത്തു വസിപ്പിൻ