കൊണ്ടൽവർണ്ണ മമ കാന്ത

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കൊണ്ടൽവർണ്ണ മമ കാന്ത! തണ്ടലർസായകോപമ!
ഇണ്ടലുണ്ടായതു മോദം പൂണ്ടു കേൾക്ക വിഭോ!
 
ഞങ്ങൾ മുന്നം ഗർഭകാലേ തങ്ങളിലങ്ങൊരു സത്യം
തുംഗവിക്രമ! കഴിച്ചിതങ്ങറിഞ്ഞതല്ലോ
 
അയതിന്നു വിഘ്നമിപ്പോൾ മായമല്ലഗ്രജൻ ചെയ്‌വാൻ-
പോയിടുന്നതറിഞ്ഞില്ലേ തോയജായതാക്ഷ!
 
സുന്ദരാംഗ, സത്യഭംഗം വന്നുവെങ്കിലസംശയം
ഇന്നു ഭാമാസുഭദ്രയും മന്നിൽ വാഴ്കയില്ല