തന്വി ശശിമുഖി നന്ദിമുതിരുമിവൾ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അത്രാന്തരേ നരകവൈരിസുതാവിവാഹം
ശ്രുത്വൈവമാകുലഹൃദം ദ്രുതമാഗതാം താം
മത്തേഭഗാം സസഹജാമഥ സത്യഭാമാം
പ്രീത്യാ വിലോക്യ മധുവൈരിരുവാച വാചം
 
തന്വി ശശിമുഖി നന്ദിമുതിരുമിവൾ തന്നോടുസഹിതമിന്നു
ഖിന്നഭാവയുതമമന്ദമെന്തഹോ മേ സന്നിധിയിങ്കൽ വന്നു
 
അന്തർമ്മുദാ രുചിരദന്തിഗമനജിതദന്തി രതിസമകാന്തേ
എന്തുതന്നെന്നാലുമന്തരം തെല്ലുമില്ലുദന്തമതു വദ കാന്തേ