ഭൂപതിവീരരേ! ഭവതു കല്യാണം

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പദം
ഭൂപതിവീരരേ! ഭവതു കല്യാണം
താപമശേഷവും പോയിതു ദൂരെ.
ഗോഭൂദേവന്മാരുടെ പാലനം
ശോഭനശീലന്മാരേ ചെയ്ക
മാനവശാസ്ത്രേ ചൊന്നൊരു കർമ്മങ്ങൾ
ശോഭനശീലന്മാരേ ചെയ്ക
ഇങ്ങിനെ ഭൂപാലനമതു ചെയ്താൽ
മംഗലമിനിയും വരുമിഹ മേലിൽ.