ആതുരഭാവം വേണ്ടിഹ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആതുരഭാവം വേണ്ടിഹ മനമതിലേതും ധീവരരേ!
ഏതൊരു ശഠമതിയാകിലുമിഹ നഹി
 
ചേതസി ദയ ലവലേശമിദാനീം
തക്കമൊടുടനെ ഗമിക്കുവൻ, ഖലു-
മർക്കട മൂഢനെ പിടിക്കുവൻ
 
തർക്കമതില്ലിഹ നയിക്കുവിൻ, പുന-
രിഗ്ഗൃഹസീമനി തളക്കുവൻ