കണ്ടില്ലൊരു മുഖവും എനിക്കുണ്ടായ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കണ്ടില്ലൊരു മുഖവും എനിക്കുണ്ടായ സുതന്മാരെ - എന്‍ 
കണ്മുന്നിലല്ലോ നൃപന്‍ കല്ലിലടിച്ചു കൊന്നു
 
എട്ടുമക്കളെ നൊന്തു പെറ്റവളെന്നാകിലും 
ഒട്ടും മുല കൊടുപ്പാന്‍ പറ്റാത്ത വിധിബലം