ഉണ്ണികളിവരേയും

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഉണ്ണികളിവരേയും കൊണ്ടുപോയി വിപ്ര-
വയ്യനിണ്ടലൊഴിച്ചു കൊടുത്താലും
 
പുണ്യശീലന്മാരേ! ഭുവനസങ്കടം തീർത്തു പുനരിഹ
എന്നരികിൽ വന്നിഹ വാണീടാം