കൊണ്ടൽവർണ്ണ ബാലന്മാരെക്കൊണ്ടുചെന്നു

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കൊണ്ടൽവർണ്ണ ബാലന്മാരെക്കൊണ്ടുചെന്നു ഭൂമിദേവ-
നിണ്ടൽതീർത്തുകൊടുത്താശു പൂർണ്ണാനന്ദംവരുത്തീടാം
പത്മാപാണിപയോരുഹലാളിത പാദപത്മ! പത്മനാഭ ജയ നനു