നിങ്ങളിങ്ങരികത്തുവരുവാൻതന്നെ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നിങ്ങളിങ്ങരികത്തുവരുവാൻതന്നെ വിപ്ര-
പുംഗവശിശുക്കളെമോദാൽ ഇങ്ങുകൊണ്ടുപോന്നു ഞാൻ
കണ്ടാലും കുമാരകം സംഗതക്രമ മൃത്യു ഭേദം 
അർത്ഥം: 

നിങ്ങളിങ്ങ് അരുകിൽ വരുവാനായിത്തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠന്റെ ശിശുക്കളെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഇങ്ങുകൊണ്ടുപോന്നത്. ക്രമേണ മരണാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച കുമാരകന്മാരെ കണ്ടാലും.