മുഖരയതി ഭൃശമിഹ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചരണം 1:
മുഖരയതി ഭൃശമിഹ ഝില്ലി മമ
മുഹരപിവേപതി തനുവല്ലീ നാം
മുറുക മടങ്ങുകയല്ലല്ലീ സഖി
മുഞ്ച മുഞ്ച മാം ചഞ്ചലാക്ഷി നീ
വഞ്ചയസി കിമതി കപടം ചൊല്ലി
അർത്ഥം: 

മുഖരയതി:
സഖീ, ചീവീടുകള്‍ വല്ലാതെ ശബ്ദിക്കുന്നു. എന്റെ ശരീരം വീണ്ടും വീണ്ടും വിറയ്ക്കുന്നു. നമുക്ക് വേഗത്തില്‍ മടങ്ങിപോവുകയല്ലേ? ഏ? എന്നെ വിടുക,വിടുക. സുന്ദരീ, ഇങ്ങിനെ കളവുപറഞ്ഞ് നീ എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണോ?
 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

‘മടങ്ങുകയല്ലല്ലി’ എന്നുകേട്ട് ലളിത പാഞ്ചാലിയുടെ സമീപത്തുവന്ന് ‘ഏയ് അല്ല’ എന്നു കാട്ടുകയും, ‘സഖി’ എന്നു കാട്ടുന്ന പാഞ്ചാലിയുടെ കൈയ്യ് കടന്നുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാഞ്ചാലി കുതറി വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് ‘മുഞ്ച മുഞ്ച മാം’ എന്നാടും.