അത്ര നിൻ സ്തുതികൾകേട്ടു

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അത്ര നിൻ സ്തുതികൾകേട്ടു എത്രയും പ്രസന്നനായ് ഞാൻ
അത്തലിനി വേണ്ടാ നിനക്കിത്രിലോകിയിൽ
 
ഇക്കഥയുച്ചരിക്കുന്നദിക്കിലും ഭവാനിനിമേൽ
നിൽക്കരുതെന്നാജ്ഞയാലേ വെക്കം പൊയ്ക്കൊൾക
 
 
 
 
തിരശ്ശീല