ജ്വരശ്ശിവസ്യ വൈഷ്ണവജ്വര പ്രഹാരപീഡിതഃ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
ജ്വരശ്ശിവസ്യ വൈഷ്ണവജ്വര പ്രഹാരപീഡിതഃ
പുരസ്സമേത്യ നിസ്പൃഹൈഃ പുരസ്കൃതസ്യ യോഗിഭിഃ
ഹരേഃ പദാംഭുജം സ്പൃശൻ കരേണ നമ്രകന്ധരഃ
പരാം വിനീതതാം വഹൻ പരാം നുതീം തദാതനോൽ