ശങ്കരകിങ്കര നിന്നുടെ പ്രൗഢികൾ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ശങ്കരകിങ്കര നിന്നുടെ പ്രൗഢികൾ
പങ്കജാക്ഷജ്വരത്തോടു ഫലിക്കുമോ?
 
എങ്കഴലിൽ വീണു നീ തൊഴുന്നാകിലോ
സങ്കടമില്ല യഥേച്ഛം ഗമിക്ക നീ