നന്നുനന്നഹോ നീ ചൊന്ന കന്യക

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നന്നുനന്നഹോ നീ ചൊന്ന കന്യക തന്നുടെ വൃത്തം
മന്നിലിതു കേട്ടീടുകിലോ മാന്യനാമെന്നെ
ഉന്നതന്മാർ നിന്ദിക്കുമല്ലൊ
 
പത്തുനൂറുഭുജം കൊണ്ടു സപ്തകുലാദ്രികളേതും
സത്വരം മുകളിലേറിവാൻ ഉൾത്തളിരിങ്കൽ
ചെറ്റുമതിനില്ല സംശയം
 
ആരുമറിയാതെ വന്നു നാരീമണിയ്ക്കു
ദൂഷണം പാരാതെ ചെയ്ത കിതവനെ വേഗേന ചെന്നു
പോരിലിന്നു വെന്നീടുവൻ ഞാൻ
 
 
 
തിരശ്ശീല