വല്ലതെങ്കിലുമെന്നോടിതു

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വല്ലതെങ്കിലുമെന്നോടിതു
ചൊല്ലുവാൻ മടിയെന്തു തേ
 
തെല്ലുവണ്ണമുരച്ചു പിന്നെയ-
തില്ലയെന്നു മറയ്ക്കയോ?