വല്ലികൾക്കുണ്ടോ മരത്തിൽ ഗുണദോഷം

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വല്ലികൾക്കുണ്ടോ മരത്തിൽ ഗുണദോഷം
വല്ലതിന്മേലും പടർന്നങ്ങുകേറും
 
ആറ്റിൽ ചിറകെട്ടി നീറ്റൊലി മുട്ടിച്ചാൽ
മറ്റൊരുഭാഗേ കവിഞ്ഞൊഴുകും