എന്തിതെന്തിതു ഹന്ത നീയെടി

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
എന്തിതെന്തിതു ഹന്ത! നീയെടി
ബന്ധഹീനമുരപ്പതും
 
അന്തരംഗമതിൽ നിനക്കൊരു
ചിന്തയെന്തു ഭവിച്ചതും
 
അഖിലവും പറകാശു നീയെടി
അഖിലവും പറകാശു നീ