യോഗബലം കൊണ്ടവനെ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
യോഗബലം കൊണ്ടവനെ കൊണ്ടു-
വേഗമോടു വരുവൻ സദനേ
 
 
 
തിരശ്ശീല