മതിമുഖീ കരുതണം ഇന്നു മമ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മതിമുഖീ കരുതണം ഇന്നു മമ
മതിമോഹനൻ ഇവനെന്നു