അന്നേരം അതിമാത്രം അളികാളികാഭവേണീ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അന്നേരം അതിമാത്രം അളികാളികാഭവേണീ
സന്നതനു ലതികാസ്വിന്നത കലർന്നു മേ
 
ഉന്നത കുചങ്ങളിൽ ഉളവായി പുളകങ്ങൾ
മുന്നിൽ നിന്നവൻ എന്റെ മിന്നൽ പോലെ മറഞ്ഞു