പോരും പോരും വിഹാരമിനി

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പോരും പോരും വിഹാരമിനി
പോക ശയാനായ നാം
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഉഷ ചിത്രലേഖയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് ഉറങ്ങുന്നു.